In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Ouderwets Garen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van het hem wettelijk toekomende Herroepingsrecht;
 • Bestelling(en): een via de Site ten name van de Klant geregistreerde bestelling van een of meer Producten;
 • Dag(en): kalenderdag;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
 • Klant(en): de natuurlijke en/of rechtspersoon, die via de Site een Overeenkomst aangaat met Ouderwets Garen;
 • Levering: het afleveren van een Zending;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ouderwets Garen en de Klant die tot stand komt door bestelling via de Site;
 • Product(en): producten die door de Klant via de Site besteld kunnen worden;
 • Site: www.ouderwetsgaren.nl;
 • Werkdag(en): maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de feestdagen zoals genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet;
 • Zending(en): een Bestelling in een door Ouderwets Garen verzorgde verpakking.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ouderwets Garen en op elke via de Site tot stand gekomen Overeenkomst tussen Ouderwets Garen en de Klant.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zullen langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld en op zodanige wijze dat deze door de Klant op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ouderwets Garen, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, op verzoek van de Klant de Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.
 1. De Klant kan zich, maar is daartoe niet verplicht, registreren op de Site in het Klantenbestand van Ouderwets Garen. Na registratie zal de Klant een account toegewezen krijgen waarmee het voor de Klant eenvoudig is om op een later moment zijn gegevens, Bestellingen en Leveringen te bekijken. Ook kan de Klant zich inschrijven voor het ontvangen van een nieuwsbrief.
 2. Indien de Klant zich registreert en een account toegewezen heeft gekregen, dan is Klant zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn account en niet gerechtigd om anderen hiervan gebruik te laten maken.
 3. Het plaatsen van een Bestelling geschiedt volgens de hieronder uiteengezette procedure: stap 1: klik bij het gewenste Product op ‘In Winkelwagen’; stap 2: vervolgens klikt u op ‘Verder met winkelen’ wanneer u nog meer Producten wilt bestellen. Wanneer u de bestelling wilt afronden klikt u op ‘Bestelling afronden’; stap 3: u wordt vervolgens verzocht uw factuuradres in te vullen, te kiezen voor de wijze van verzending en uw gewenste betaalmethode aan te geven, om tot slot de gegevens van uw bestelling te controleren en indien deze correct zijn op ‘Kopen’ te klikken. stap 4: Na afronden van de betaling zal de Bestelling definitief zijn. Stap 5: Binnen enkele minuten ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. Indien dit niet het geval is neem dan contact op met de klantenservice.
 4. Voor zover afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden voor het bestellen, leveren en/of retourneren van specifieke Producten die via de Site worden aangeboden, zal dit uitdrukkelijk kenbaar worden gemaakt.
 5. Indien een door de Klant besteld Product niet voorradig blijkt te zijn, is Ouderwets Garen gerechtigd de Bestelling te annuleren c.q. de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. In onderhavig geval zal Ouderwets Garen de Klant hiervan zo spoedig mogelijk na Bestelling op de hoogte brengen. Klant heeft het recht de Bestelling te annuleren vóór 15.00 uur op de Dag dat de Bestelling is geplaatst.
 1. De Overeenkomst komt tot stand zodra de Bestelling conform de procedure zoals uiteengezet in artikel 3 lid 3 is afgerond. Ouderwets Garen bevestigt onverwijld de totstandkoming van de Overeenkomst middels een orderbevestiging (e-mail) aan de Klant.
 2. Ouderwets Garen behoudt zich het recht voor om een Bestelling om haar moverende redenen te weigeren, dan wel nadere voorwaarden te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan het niet kunnen voldoen van de Klant aan zijn betalingsverplichting of andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het verantwoord aangaan van een Overeenkomst via de Site.
 1. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst binnen 14 Dagen na ontvangst van het Product zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit kan middels een daartoe strekkende elektronische mededeling aan Ouderwets Garen.
 2. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen.
 3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn verplicht de Klant zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met het Product en de verpakking, bij gebreke waarvan Ouderwets Garen eventuele waardevermindering op de Klant kan verhalen. Indien een Klant gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking retourneren en zal dit in overeenstemming zijn met de daartoe door Ouderwets Garen eventueel gestelde aanvullende redelijke en duidelijke instructies. Eventuele waardevermindering van het Product door toedoen van de Klant komt voor rekening van de Klant
 4. Wanneer de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht zullen ten hoogste de kosten van retourzending van het Product voor rekening van de Klant zijn.
 5. Wanneer de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht zal het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour teruggestort worden mits het Product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 6. Uitsluiting van het Herroepingsrecht zal gelden ten aanzien van Producten waar dit bij het aanbod, of in ieder geval voor het sluiten van de Overeenkomst, expliciet is vermeld.
 7. De Klant kan gebruik maken van zijn Herroepingsrecht, door binnen de Bedenktijd hiervan melding te maken via info@ouderwetsgaren.nl, al dan niet door gebruikmaking van het retourformulier.
 8. Na gebruikmaking van het Herroepingsrecht zendt de Klant het Product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na de melding, retour.
 9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 1. Ouderwets Garen staat in voor de conformiteit van het Product, overeenkomstig de productbeschrijving zoals vermeld op de Site. Indien ten aanzien van Producten een specifieke garantieregeling van toepassing is, zal dit uitdrukkelijk zijn vermeld op de Site.
 2. Klant kan zich slechts op de garantie beroepen indien de Klant het Product gebruikt op zorgvuldige wijze en overeenkomstig de wijze als aangegeven op de Site.
 1. Ouderwets Garen is gerechtigd de prijzen van aangeboden Hoofdproducten en/of Producten te wijzigen.
 2. De prijzen zoals vermeld op de Site zijn in euro’s en inclusief BTW.
 3. De Klant zal het bedrag dat hij in verband met een Bestelling aan Ouderwets Garen verschuldigd is op één van de door Ouderwets Garen toegelaten (of overeengekomen) betalingswijzen voldoen, binnen de daartoe door Ouderwets Garen gestelde (of nader overeengekomen) termijn.
 4. Bij betaling per creditcard zal de aflevering pas plaatsvinden na clearing van het orderbedrag. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
 5. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ouderwets Garen is aangemaand en een termijn van 14 dagen heeft gekregen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ouderwets Garen gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 6. Pas na volledige betaling door de Klant van het voor een Bestelling verschuldigde bedrag zal het eigendom op het Product overgaan van Ouderwets Garen aan de Klant. Beschadiging en/of verlies van het Product, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust, is volledig voor rekening en risico van de Klant.
 1. Ouderwets Garen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van Bestellingen.
 2. Ouderwets Garen zal de Zending(en) op door haar te bepalen wijze bij de Klant (doen) afleveren op het door de Klant aan Ouderwets Garen kenbaar gemaakte adres.
 3. Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal Ouderwets Garen de Zending in overeenstemming met de voor de Zending geldende procedure behandelen en zo mogelijk de Klant daarover informeren.
 4. Ouderwets Garen zal zich inspannen de geaccepteerde Bestellingen met bekwame spoed uit te voeren. Indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de Bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ouderwets Garen het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk en na ontvangst retour, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Op Ouderwets Garen rust een inspanningsverplichting de overeengekomen leveringstermijn te halen. Levering geschiedt binnen 30 dagen na bestelling, tenzij een andere termijn is afgesproken met de Klant. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft Klant geen recht de Overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust vanaf het verlaten van het magazijn bij de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De Klant is verplicht de Zending bij aankomst op het door de Klant aangegeven adres in ontvangst te nemen.
 1. Indien de Klant van oordeel is dat Ouderwets Garen de Levering van een Product niet naar behoren is nagekomen is, dient hij Ouderwets Garen daarvan binnen 7 Dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken per e-mail in kennis te stellen vergezeld van bewijs, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. De Klant wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het/de moment dat hij het door Ouderwets Garen geleverde Product heeft ontvangen.
 2. Indien Ouderwets Garen niet heeft voldaan aan haar Leveringsverplichtingen, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, de Klant overeenkomstig artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden heeft gehandeld en het gebrek niet binnen bekwame tijd is hersteld, is Ouderwets Garen ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade, mits deze aan haar kan worden toegerekend. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.
 3. De omvang van iedere aansprakelijkheid van Ouderwets Garen is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde Product, waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
 4. De in artikel lid 3 omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten) van Ouderwets Garen.

Ouderwets Garen is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Ouderwets Garen niet in staat is haar verplichtingen jegens Klant na te komen als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Ouderwets Garen gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst en stakingen.

In geval van vragen en/of klachten met betrekking tot (een) Product(en) van Ouderwets Garen, dient de Klant zich te allen tijde te richten tot de Ouderwets Garen Klantenservice via internet: https://www.ouderwetsgaren.nl/over-ouderwets-garen/klachtenformulier/.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een Overeenkomst aan een Klant ter beschikking gestelde Producten bij Ouderwets Garen en worden niet aan de Klant overgedragen.

 1. Ouderwets Garen verplicht zich tot het zorgen voor de benodigde technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en een veilige web omgeving.
 2. Ouderwets Garen hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Klanten en heeft een Privacyverklaring voor www.ouderwetsgaren.nl opgesteld.
 1. Aan de informatie op deze Site kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 3. Ouderwets Garen is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de Site zijn gepubliceerd. Indien een Klant nadien een Bestelling plaatst voor een Product, zoals aangeboden op de Site, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een Product wordt geplaatst.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Ouderwets Garen (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) opnemen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht word(t)(en) genomen.
 5. Ouderwets Garen is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 1. In geval van een geschil zijn de door Ouderwets Garen vastgelegde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend.
 2. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen door de meest belanghebbende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Ouderwets Garen www.ouderwetsgaren.nl is een web winkel van

Ouderwets Garen

Postbus 3285

2001 DG Haarlem

E-mailadres: info@ouderwetsgaren.nl

KvK-nummer: 503 697 68

BTW-identificatienummer: NL 164 388 898 B01